Mateřská škola

Budova naší mateřské školy stojí ve střední části obce. Jedná se o jednopatrovou budovu bez podsklepení. Je ojedinělá svou malou věžičkou se zvonicí.

Mateřská škola zahrnuje čtyři třídy a jedno odloučené pracoviště
1. třída – nejmladší děti, zapsáno 24 dětí
2. třída – střední děti, zapsáno 15 dětí
3. třída – smíšená českopolská, zapsáno 14 dětí
4. třída – logopedická třída, zapsáno 11 dětí
5. třída – předškolní děti – odloučené pracoviště v budově ZŠ, zapsáno 23 dětí

Vzdělávání v mateřské škole probíhá ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytnou, vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit.

Specifickou formu představuje didakticky zacílená činnost, ve které p. uč. s dětmi naplňují konkrétní vzdělávací cíle formou záměrného i spontánního učení. Toto učení je založeno na aktivní účasti dítěte, založené na smyslovém vnímání, prožitkovém a interaktivním učení.

Činnosti obsahují prvky hry a tvořivosti. Při tvorbě vzdělávacího programu a plánování výchovně-vzdělávací práce vycházíme z těchto dokumentů: Rámcový program pro předškolní vzdělávání, Manuál k přípravě ŠVP a publikací: Objevujeme svět pro život, Barevné kamínky, Pohyb v tématech, Školka plná zábavy aj.

Akce MŠ

Divadelní představení pro děti v MŠ ve spolupráci s divadelními agenturami.
Vystoupení pro rodiče a přátele školy (vánoční besídka, dětský karneval, oslava Dne matek)
Vystoupení pro veřejnost (Mikuláš, vítání občánků, dětské radovánky)
Malí cestovatelé: školní exkurze, návštěvy výstav a výchovných koncertů
Jsme skoro školáci: exkurze do ZŠ
Loučíme se s MŠ: rozloučení s dětmi odcházejícími do ZŠ
Oslavy narozenin dětí
Křesťanská výchova
Předplavecký výcvik

Provoz MŠ: od 6.30 hodin do 16.00 hodin

Úplata za předškolní vzdělávání je stanovena s účinností od 1. 2. 2014 takto
Vzdělání v mateřské škole se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku (§ 123 odst. 1 školského zákona).
Při odkladu školní docházky až do doby, kdy dítě nastoupí do základní školy, je vzdělání bezúplatné.
Úplata za příslušný kalendářní měsíc (250,-) je splatná do patnáctého dne stávajícího kalendářního měsíce (§ 6 odst. 7 vyhlášky č. 14/2005 Sb.)

Stravné dětí
32,- Kč celodenní
26,- Kč polodenní
Úplata za předškolní vzdělávání a stravování je pro rodiče povinná. Rodiče omlouvají nepřítomnost dítěte den předem nebo do 7.30 ráno téhož dne na telefonních číslech 731 759 724 nebo 558 363 018. Telefon pro 5. třídu v budově ZŠ je 558 363 046.

Organizace školního roku

Školní řád MŠ Písek 2017