Mateřská škola

Budova naší mateřské školy stojí ve střední části obce. Jedná se o jednopatrovou budovu bez podsklepení. Je ojedinělá svou malou věžičkou se zvonicí.

Mateřská škola zahrnuje čtyři třídy a jedno odloučené pracoviště
1. třída – nejmladší děti
Zapsáno 24 dětí, pracuje s nimi p. uč. Matuszná Magdaléna, p.uč. Wolná Nicola, p. uč. Gajdušková Lenka
2. třída – střední děti
Zapsáno 15 dětí, zde pracuje p. uč. Samcová Alena, vedoucí učitelka
3. třída – smíšená českopolská
Zapsáno 14 dětí, zde pracuje p. uč. Szolona Gabriela
4. třída – logopedická třída
Zapsáno 11 dětí, zde pracuje p. uč. Mgr. Bieleszová Anna, Bc. Szkanderová Gertruda a asistent pedagoga Lipowská Jana
5. třída – předškolní děti – odloučené pracoviště v budově ZŠ
Zapsáno 23 dětí, zde pracuje Mgr. Kajzarová Monika, p. uč. Hradilová Alena, Mgr. Ježoviczová Martina, asistent pedagoga

Zaměstnanci MŠ
Pedagogické pracovnice
Mgr. Bieleszová Anna – speciální pedagog
Gajdušková Lenka – učitelka
Hradilová Helena – učitelka
Mgr. Ježoviczová Martina – asistent pedagoga
Mgr. Kajzarová Monika – učitelka
Lipowská Jana – asistent pedagoga
Matuszná Magdaléna – učitelka
Samcová Alena – vedoucí učitelka
Bc. Szkanderová Gertruda – speciální pedagog
Szolona Gabriela – učitelka
Wolná Nicola – učitelka

Provozní zaměstnanci
Cieslarová Jana – uklízečka
Pilchová Helena  – uklízečka

Śližová Helena – uklížečka
Pracovnice školní jídelny
Bojková Věra – vedoucí školní jídelny
Bojková Danuše – kuchařka
Samcová Jana – pomocná pracovnice školní jídelny
Bocková Iva – pomocná pracovnice školní jídelny

Vzdělávání v mateřské škole probíhá ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytnou, vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit.

Specifickou formu představuje didakticky zacílená činnost, ve které p. uč. s dětmi naplňují konkrétní vzdělávací cíle formou záměrného i spontánního učení. Toto učení je založeno na aktivní účasti dítěte, založené na smyslovém vnímání, prožitkovém a interaktivním učení.

Činnosti obsahují prvky hry a tvořivosti. Při tvorbě vzdělávacího programu a plánování výchovně-vzdělávací práce vycházíme z těchto dokumentů: Rámcový program pro předškolní vzdělávání, Manuál k přípravě ŠVP a publikací: Objevujeme svět pro život, Barevné kamínky, Pohyb v tématech, Školka plná zábavy aj.

Akce MŠ pro školní rok 2017-2018

Divadelní představení pro děti v MŠ ve spolupráci s divadelními agenturami.
Vystoupení pro rodiče a přátele školy (vánoční besídka, dětský karneval, oslava Dne matek)
Vystoupení pro veřejnost (Mikuláš, vítání občánků, dětské radovánky)
Malí cestovatelé: školní exkurze, návštěvy výstav a výchovných koncertů
Jsme skoro školáci: exkurze do ZŠ
Loučíme se s MŠ: rozloučení s dětmi odcházejícími do ZŠ
Oslavy narozenin dětí
Křesťanská výchova
Předplavecký výcvik

Provoz MŠ: od 6.30 hodin do 16.00 hodin

Úplata za předškolní vzdělávání je stanovena s účinností od 1. 2. 2014 takto
Vzdělání v mateřské škole se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku (§ 123 odst. 1 školského zákona).
Při odkladu školní docházky až do doby, kdy dítě nastoupí do základní školy, je vzdělání bezúplatné.
Úplata za příslušný kalendářní měsíc (250,-) je splatná do patnáctého dne stávajícího kalendářního měsíce (§ 6 odst. 7 vyhlášky č. 14/2005 Sb.)

Stravné dětí
32,- Kč celodenní
26,- Kč polodenní
Úplata za předškolní vzdělávání a stravování je pro rodiče povinná. Rodiče omlouvají nepřítomnost dítěte den předem nebo do 7.30 ráno téhož dne na telefonních číslech 731 759 724 nebo 558 363 018. Telefon pro 5. třídu v budově ZŠ je 558 363 046.

Organizace školního roku

Školní řád MŠ Písek 2017