Školní psycholog

Vážení učitelé, žáci, rodiče
rád bych Vás seznámil s prací školního psychologa. Tato funkce je ve škole nová a byla vytvořena proto, aby dětem usnadnila cestu školním životem a také přiblížila psychologické služby učitelům, žákům a jejich rodičům.
Ve škole bude působit školní poradenské pracoviště (ŠPP), které tvoří výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog a budou tak zajišťovat pedagogicko-psychologické poradenství.
Co můžete od školního psychologa očekávat?
Žáci se mohou obracet na školního psychologa, když mají problémy s učením, jsou neúspěšní, neví jak se učit, mají potíže se soustředěním, s chováním, necítí se ve třídě dobře, mají problémy se spolužáky, s některým z učitelů, trápí je tréma, strach ze zkoušení, prožili traumatizující zážitek (autonehoda, úmrtí v rodině, rozvod rodičů aj).
Školní psycholog je k dispozici i rodičům – zkonzultuje otázky vhodného vedení dítěte s výchovnými potížemi, jak správně řešit školní přípravu, případně kázeňské, výukové či rodinné problémy. Pomůže při rozhodování o případném odkladu školní docházky či volbě povolání.
Školní psycholog úzce spolupracuje s pedagogy, pomáhá jim zlepšit atmosféru ve třídě, pomáhá řešit výukové a výchovné problémy jednotlivých žáků, systematicky spolupracuje na prevenci negativních jevů jako např. šikana, záškoláctví, závislosti, rasismus aj., případně pomáhá řešit již vzniklé patologické jevy.
Ke školnímu psychologovi se děti dostávají na doporučení učitele, na žádost rodičů i na základě vlastního přání. Pracuje se se třídou jako kolektivem i s jednotlivými dětmi.
K individuální, systematické práci s dítětem je nutný písemný souhlas rodičů či zákonných zástupců. Školní psycholog je nezávislý pracovník školy a je vázán mlčenlivostí.
Nejedná se však o pedagogicko-psychologické vyšetření, to je předmětem služeb poskytovaných pedagogicko-psychologickými poradnami.
Přijďte raději hned, jak Vás začne něco znepokojovat. Čím dříve se daný problém vyřeší, tím menší budou jeho následky. Rád Vám pomohu najít řešení toho Vašeho. Informace z rozhovorů a z šetření jsou důvěrné.

Můžete mě kontaktovat na telefonním čísle 558 363 046, emailem na witold.szczerbowski@zspisek.cz nebo prostřednictvím objednávkového formuláře. V rámci této nové služby se můžete objednat ke konzultaci na konkrétní den a hodinu, přičemž Vám obratem zavolám a termín buď potvrdím, nebo ho s ohledem na možnou časovou kolizi s mými dalšími aktivitami ve škole společně přeložíme na jiný termín.

Konzultační hodiny ve škole jsou každý týden a to ve dnech
Po:   8.00 – 12.00
St:    8.00 – 13.00
Pá:   8.00 – 10.00

Pro žáky naší školy a jejich rodiče je tato služba bezplatná. V případě potřeby je možné čas schůzky v uvedených dnech přesunout na pozdější hodinu.

Školní psycholog