Školní poradenské pracoviště

Členové

Výchovná poradkyně
Školní metodik prevence
Školní psycholog

Cíle činnosti ŠPP

* Primární prevence školní neúspěšnosti a sociálně nežádoucích jevů
* Sledování účinnosti preventivních programů a vytváření zázemí pro jejich realizaci
* Vytváření koncepce kariérového poradenství a její využívání
* Sledování a vytváření podmínek pro rozšíření možnosti integrace žáků se specifickými vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
* Sledování a posílení průběžné a dlouhodobé péče o žáky s neprospěchem a vytváření podmínek pro jeho snižování
* Prohlubování a zdokonalování včasné intervence při aktuálních problémech u jednotlivých žáků i třídních kolektivů
* Sledování a vytváření příznivého sociálního klimatu pro integraci kulturních odlišností a přijímání sociálních odlišností na škole
* Poskytování metodické podpory učitelům při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických aspektů do výuky
* Prohloubení a zlepšení spolupráce a komunikace mezi školou a rodiči
* Spolupráce ŠPP se specializovanými poradenskými zařízeními, zejména PPP, SPC, SVP, IPS úřadu práce a dalšími

Cíle činnosti ŠPP jsou naplňovány v rámci standardních činností členů ŠPP, zaznamenaných v jejich plánech:

VP: Poradenská, metodická a informační činnost
ŠMP: Metodická a koordinační činnost, informační činnost, poradenská činnost
ŠP: Diagnostika, depistáž, konzultační, poradenské a intervenční práce, metodická práce a vzdělávací činnost

Kontakt: školní psycholog tel. 558 363 046