Školní družina

Školní družinu navštěvují žáci 1. – 5.ročníku.
Nachází se v prostorách 1. i 2. stupně základní školy. V roce 2008 byla vybavena novým nábytkem, uspořádaným tak, aby zde děti našly koutek jak pro odpočinek a relaxaci, tak i pro své stavby ze stavebnic, pro své výtvarné aktivity nebo deskové (společenské) hry.

Děti pracují ve dvou odděleních:
1. oddělení – 1. a 2. třída
2. oddělení – 2. – 5. třída

Provoz, program a vnitřní řád školní družiny
odpolední družina: 11:30 – 16:00 hodin

Přihlašování a docházka do ŠD
Žáci jsou přihlašováni na základě vyplněného, rodiči podepsaného zápisného lístku.
Žáci dodržují dobu ve školní družině dle záznamu rodičů. Odchody žáků ze ŠD jsou uvedeny na zápisném lístku, jsou individuální podle potřeby rodičů. Aby nebyla narušována činnost ŠD, je doporučena doba odchodu ve 13:00 nebo 15:00 hodin. Omluvení nepřítomnosti žáka v družině je stejné jako ve škole.

V případě, kdy žák potřebuje odejít ze ŠD mimo dobu stanovenou na zápisném lístku nebo s osobou jinou než je uvedeno na zápisném lístku, musí být tato změna oznámena vychovatelce písemně. Jen v mimořádných situacích telefonicky a to na čísle  734 153 357 nebo 558 363 046.

Žáky po 4. vyučovací hodině přebírá vychovatelka v jídelně v 11.30. Žáci, kteří mají vyučování delší, přicházejí do ŠD po jeho skončení sami, ukázněně, mírnou chůzi a bez zbytečného zdržování se na chodbách. Žák nesmí bez dovolení opustit školní družinu.

Vyučující náboženství a jiných zájmových kroužků si děti vyzvedává 5 minut před začátkem kroužku.

Za žáka, který byl ve škole a do ŠD se nedostavil, vychovatelka nezodpovídá. Pokud se řádně přihlášený žák nedostaví po skončení vyučování do ŠD ve dvou po sobě následujících dnech a nebude zákonným zástupcem omluven, bude vychovatelka zákonného zástupce o jeho nepřítomnosti informovat.

Při vstupu dospělé osoby do školní družiny žáci zdraví, chovají se zdvořile vůči dospělým i dětem.

Při činnostech se chovají tak, aby neohrozili zdraví svoje ani jiných osob. Dbají o své i společné /školní/ věci, půjčené hry před vrácením urovnají a překontrolují. Dojde-li k poškození hračky, oznámí to vychovatelce a podílí se /v rámci svých schopností/ na opravě. Úmyslné poškození žák uhradí.

Před odchodem na vycházku nebo na hřiště, žáci dbají pokynů vychovatelky, nevzdalují se od skupiny. Z vycházky se vracejí společně s celým oddělením.

Nevolnost nebo poranění hlásí žák vychovatelce.

Při odchodu domů neodchází žák bez oznámení a rozloučení.

Žák si může nosit do družiny svou oblíbenou hračku. Za její možné poškození vychovatelka nezodpovídá.

Výchovné problémy budou řešeny domluvou, informováním rodičů na třídní schůzce. V případě, že žák nějakým významným projevem porušuje kázeň a bezpečnost v ŠD, může ředitel rozhodnout o jeho vyloučení ze ŠD.

Do prostoru tělocvičny vstupujeme bez jídla a pití.

Mimořádná situace
V případě nevyzvednutí žáka z ŠD po uplynutí stanovené doby, kontaktujeme osoby uvedené na zápisném lístku, popř. vedení školy.

Pitný režim
Ve školní družině je zajištěn pitný režim. Děti si však mohou nosit vlastní nápoje a svačinky.

Úplata za školní družinu
Řídí se vnitřním předpisem ZŠ Písek o úhradě příspěvku.

V týdenní skladbě jsou zahrnuty tyto činnosti:
ČINNOST ODPOČINKOVÁ
Následuje po dopolední výuce nebo je zařazována po sportovních aktivitách. Dětem jsou nabídnuty tyto činnosti:
práce se stavebnicemi / Lego, Cheva, Seko, Vicha, aj. /
skládání puzzle
námětové hry / na školu, na kadeřnici, prodavače, řidiče,…/
stolní, deskové / společenské / hry
hry s loutkami
četba knih, časopisů
vystřihování drobných modelů, různých předloh
kreslení dle vlastní fantazie
vybarvování obrázků
nenáročné pohybové hry
spontánní – individuální hry

ČINNOST ZÁJMOVÁ
/ vlastní zaměstnání /
Následuje většinou po činnosti odpočinkové. Je rozvržena do celého týdne.
volné kresby
malování a kreslení na dané téma
využití různých výtvarných technik
osvojování zásad společenského chování
skupinové práce
práce s různým materiálem
vystřihování, modelování
vycházky, pozorování
poslech pohádek
hry se zpěvem
drobné soutěže
pohybové hry / v tělocvičně, na hřišti /

PŘÍPRAVA NA VYUČOVÁNÍ
Následuje po určité době relaxace a dokončení zájmových činností. Příprava zahrnuje hry určené k procvičování učiva, doplňovačky, luštění křížovek, osmisměrek, rébusů, hry zaměřené na soustředění, rozvoj paměti, čtení dětské literatury, vypracování písemných úkolů.

Vnitřní řád školní družiny

Kritéria pro přijetí