Exkurze Praha 2018

Třídní učitelé osmých tříd se v letošním školním roce rozhodli pro individuální přístup k plánované exkurzi do hlavního města, kterou obvykle pořádáme jako společnou pro oba osmé ročníky. Ve dnech od středy 7. do pátku 9. listopadu vyrazila pod vedením třídního učitele pana Petra Sikory, učitele dějepisu pana Josefa Byrtuse a paní asistentky Martiny Stonawské do Prahy nejdříve třída 8. A.

Středeční odpoledne jsme věnovali prohlídce Václavského náměstí s jeho architektonickými pamětihodnostmi, sousoším svatého Václava, Národním muzeem a místem, kde se na protest proti okupaci naší země cizími vojsky upálil student Jan Palach. Od Můstku jsme prošli ulicí Na příkopě, která dříve oddělovala Staré a Nové Město. Prohlédli jsme si gotickou Prašnou bránu i vedlejší secesní Obecní dům a poté zamířili k obchodnímu domu Kotva, kde si mohl každý z účastníků vybrat k prohlídce to oddělení, které jeho zájmu nejvíce odpovídalo. Asi všichni žáci navštívili takzvané Zetko, kde se mohli setkat a vyfotit youtubery. Následně jsme měli zajištěný vstup do Království železnic. Interaktivní pojetí světa hraček, železnic a miniaturních světů zaujalo skutečně všechny bez rozdílu věku. Večer měli žáci slíbeno filmové představení. Z poměrně široké nabídky si vybrali komedii. Po představení jsme se od kina vydali večerní Prahou pěšky k hostelu, kde jsme byli ubytováni. Nazítří nás čekal náročný program, noční klid od deseti hodin nám proto přišel docela vhod.

Ve čtvrtek jsme již od osmé hodiny ranní měli naplánovanou prohlídku Národního divadla i s výkladem, kterého se ujal starší průvodce s nebývale mladistvým elánem. Se zanícením nám nejen popsal všechny navštívené prostory Národního divadla, ale navíc doved umně srovnat přístupy jednotlivých architektů a umělců, kteří se na výstavbě a výzdobě zlaté kapličky (jak je Národní divadlo často označováno) významnou měrou podíleli. Po prohlídce jsme od divadla po nábřeží zamířili ke Karlovu mostu. Naše prohlídka nejznámějšího českého kamenného mostu začala u reliéfu Bradáče pod obloukem mostu, kde jsme si mohli porovnat výšky a mohutnost staršího a posledního zachovalého oblouku Juditina mostu, s obloukem Karlova mostu. Teprve pak jsme se vydali po kamenném dláždění mostu kolem stánkařů k příběhu Jana Nepomuckého, jehož barokní socha most mezi jinými rovněž zdobí. Jelikož stěžejním bodem programu dnešního byla prohlídka Hradu, vydali jsme se k němu nejkratší cestou přes Malou Stranu kolem věhlasného barokního chrámu svatého Mikuláše a poté Nerudovou ulicí, kde jsme hledali nejen rodný dům spisovatele, po němž je ulice pojmenována, ale všímali si i domovních znamení, která v dobách před zavedením číslováním domů sloužila ke snazší orientaci. Popsat návštěvu Pražského hradu v několika větách můžeme jen heslovitě. Shlédli jsme Zlatou uličku, věž Daliborku, baziliku svatého Jiří s hrobem svaté Ludmily i mnoha dalších Přemyslovských knížat, navštívili jsme katedrálu i Vladislavský sál, kde jsme se nemálo zdrželi a mnohé si vysvětlili či ukázali. Odpočinkovou částí čtvrtečního programu pro žáky i učitele byla procházka na Petřín, návštěva rozhledny a zrcadlového bludiště. Adrenalínovou část programu zajistily Laser games, na které se všichni těšili. Nemálo unaveni jsme se poté znovu vydali přes Kampu ke Karlovu mostu a odtud do vytouženého Paládia, které jsme žákům slíbili navštívit.

Obsah pátečního programu přispěl k nenucenému rozvoji znalostí žáků především z biologie. Navštívili jsme totiž zoologickou zahradu v Tróji a dopřáli si na ni celý půlden. V příjemném prostředí zahrady žáci plnili úkoly na kartách, které jako třída při vstupu do ZOO obdrželi.

S ubíhajícím časem se nezadržitelně blížila doba našeho odjezdu. Nezbývalo než rychle vyhodnotit testy a dát Tróji i Praze pozdrav na rozloučenou.

Za nadhled a pohodovou vstřícnost vůči žákům děkujeme třídnímu učiteli panu Petru Sikorovi. Za náročné organizační zajištění akce paní učitelce Martině Stonawské a za neúnavnou chuť sdílet příběhy minulosti v přítomném čase panu učiteli Josefu Byrtusovi. Dík patří rovněž kolektivu žáků 8. A třídy, kterým se podařilo vytvořit a udržet přátelskou atmosféru po celou dobu mnohdy náročného programu.

Ing. Mgr. Josef Byrtus